Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to request reopening of a closed bug without permission to comment?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wowbagger

more options

Bug 1765091 is closed with milestone version 101 I seem to have the exact same issue in version 123 I would like to politely request to consider reopening that bug, but I don't know how. Bugzilla says I'm not allowed to comment on a closed bug.

Bug 1765091 is closed with milestone version 101 I seem to have the exact same issue in version 123 I would like to politely request to consider reopening that bug, but I don't know how. Bugzilla says I'm not allowed to comment on a closed bug.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Bug 1765091 has been patched, fixed, verified and set in stone. Your issue is something new and so requires filing a new bug.

Hữu ích?

more options

OK, I'll do that. Still, just generally and hypothetically, what would be the best way of action if I wanted to request a closed bug to be reopened? Are comments disabled the moment they close or is it possible to comment for a while?

Được chỉnh sửa bởi wowbagger vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.