Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

There is this new pop up coming on latest firefox version 123 about opening favorite link on firefox

  • 8 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

There is this new pop up coming on latest firefox version 123 about opening favorite link on firefox, I want to get rid of it programmatically using java, which argument or preference should I use ?

There is this new pop up coming on latest firefox version 123 about opening favorite link on firefox, I want to get rid of it programmatically using java, which argument or preference should I use ?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

I always click not now and never see it again.

Hữu ích?

more options

It will just bring up the default settings window so that you can make Firefox your fav. I just reset my Dev version to see the pop-up and click the option to see where it goes. It would make sense for Mozilla to simply state it's going to set Firefox as Default.

Hữu ích?

more options

I chose 'Not now' but with automation, a new window opens up and the pop comes again. Manually opening browser is not showing it.

Hữu ích?

more options

Untick "Always check if Firefox is your default browser" in settings.

Hữu ích?

more options

It is Unticked already

Hữu ích?

more options

One more question is there any quick way to restore default firefox preferences, firefox configs ?

Hữu ích?

more options

Also untick "Recommend features as you browse" in settings (browser.newtabpage.activity-stream.asrouter.userprefs.cfr.features set to false in about:config).

You can create a new profile with default settings using the Profile Manager.

Hữu ích?

more options

If you only want to reset settings and keep data like the bookmarks, then you can remove prefs.js in the Firefox profile folder.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.