Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

lost focus bug (when changind language)

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

When you switch the language in a text field, the focus on that text field is lost and the focus goes to another browser tab. This only happens if at this time a video is playing in mozilla in picture in picture mode with the Always on top option enabled. How to fix it? (Ubuntu 22.04)

When you switch the language in a text field, the focus on that text field is lost and the focus goes to another browser tab. This only happens if at this time a video is playing in mozilla in picture in picture mode with the Always on top option enabled. How to fix it? (Ubuntu 22.04)

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.