Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox tabs and windows

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I click a link either form a web page or from an email I get a whole new window rather than a new tab in the existing Firefox window. This new window is stripped back without the usual menu of options at the top. Is this EDGE taking over my life? I have Firefox as my default browser.

When I click a link either form a web page or from an email I get a whole new window rather than a new tab in the existing Firefox window. This new window is stripped back without the usual menu of options at the top. Is this EDGE taking over my life? I have Firefox as my default browser.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That sounds like a popup window. You can block all popups by clearing dom.popup_allowed_events in about:config.

Hữu ích?

more options

You can also look at these prefs on the about:config page:

  • Normal Links: browser.link.open_newwindow => 3
  • JavaScript Links: browser.link.open_newwindow.restriction => 0
  • External Links: browser.link.open_newwindow.override.external => 3

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.