Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't sync passwords

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am signed into Firefox on desktop and mobile using the same email. I've enabled sync and have synced. Yet my passwords from the mobile browser still don't show on desktop. And the instructions to scan a QR code don't work because they state to click the "sync and save data" option on Android, which doesn't exist for me. How do I sync?

I am signed into Firefox on desktop and mobile using the same email. I've enabled sync and have synced. Yet my passwords from the mobile browser still don't show on desktop. And the instructions to scan a QR code don't work because they state to click the "sync and save data" option on Android, which doesn't exist for me. How do I sync?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You normally connect to Sync by using the email address and password of the Firefox Sync account. Are you using the Primary Password on desktop in case not using it might cause it (on Android OS authentication is used)

You can install the About Sync extension to check what data is stored on the Sync server via the about:sync page provided by this extension.

Close and restart Firefox to access the about:sync page added by this extension (see the about:about page for possible about pages).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.