Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to hide tab icons/favicons for specific websites?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I am wondering how to remove the web icons/favicon from tabs (and windows if possible) for specific websites, but not all websites. I know you can hide all favicons using 'userChrome.css' and the code:

.tabbrowser-tab .tab-icon-image { display: none !important; }

Is there any way to configure this to block just a site like Wikipedia, without blocking everything else?

Thanks.

Hello, I am wondering how to remove the web icons/favicon from tabs (and windows if possible) for specific websites, but not all websites. I know you can hide all favicons using 'userChrome.css' and the code: .tabbrowser-tab .tab-icon-image { display: none !important; } Is there any way to configure this to block just a site like Wikipedia, without blocking everything else? Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can hide the favicon using a label selector, like for Wikipedia where the label ends with the site name (the 'i' is for case insensitive):

.tabbrowser-tab[label$="wikipedia" i] .tab-icon-image {display:none!important;}

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.