Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Removing top tabs from browser

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I use an addon to display my tabs in a tree on the side of the screen. As such, the horizontal tabs at the top of the screen are unnecessary, and I would like to remove them.

I've tried to follow a few other guides on how to do this, without success. I've created a userChrome.css file in the "chrome" folder of my active Firefox profile. It currently looks like this:

  1. tabbrowser-tabs {

visibility: collapse !important; min-height: 0 !important; }

tab{ display:none!important; }

However, the tabs remain. I've tried a few other permutations of these rules. I've made sure to save the text file and restart firefox multiple times. It also persisted across a PC restart.

What am I doing wrong?

I use an addon to display my tabs in a tree on the side of the screen. As such, the horizontal tabs at the top of the screen are unnecessary, and I would like to remove them. I've tried to follow a few other guides on how to do this, without success. I've created a userChrome.css file in the "chrome" folder of my active Firefox profile. It currently looks like this: #tabbrowser-tabs { visibility: collapse !important; min-height: 0 !important; } tab{ display:none!important; } However, the tabs remain. I've tried a few other permutations of these rules. I've made sure to save the text file and restart firefox multiple times. It also persisted across a PC restart. What am I doing wrong?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets is set to true in about:config.

Enable the system titlebar and add the following to userChrome.css:

#TabsToolbar {
  display: none !important;
}

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.