Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

userChrome to show "Close Tab" in File menu stopped working

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hi,

I've been using the following in userChrome.css for many years

  1. menu_close { display: -moz-box !important; }

to restore "Close Tab" in the File menu, based on cor-el's response regarding restoring menu_bookmarkAllTabs here:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/799856

This stopped working some time ago and I am finally getting around to asking why.

I do have toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets set to true, and other items in userChrome.css are working.

I am using 121.0 at home and 115.0 ESR at work and see the same (i.e. no "Close Tab"), in both cases on Debian testing. I do see this menu item when using the keyboard to open the File menu.

Any idea why this no longer works?

thank you, Greg

Hi, I've been using the following in userChrome.css for many years #menu_close { display: -moz-box !important; } to restore "Close Tab" in the File menu, based on cor-el's response regarding restoring menu_bookmarkAllTabs here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/799856 This stopped working some time ago and I am finally getting around to asking why. I do have toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets set to true, and other items in userChrome.css are working. I am using 121.0 at home and 115.0 ESR at work and see the same (i.e. no "Close Tab"), in both cases on Debian testing. I do see this menu item when using the keyboard to open the File menu. Any idea why this no longer works? thank you, Greg

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You could try replacing -moz-box with flex. More may be required; you may need something like an autoconfig file to add the command to the menu. Remove the blank space in the following link.

https://lemmy. world/post/687686

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.