Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable Mozilla related page restrictions

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have an extension called Gesturefy that allows you to use mouse gestures to do things like navigate through tabs, perform searches, etc. The problem is that on Mozilla pages, these gestures are not allowed for security reasons, as the developer explains: "Gesturefy does not work on Mozilla related pages like addons.mozilla.org, internal pages like about:addons or other add-on option pages (e.g. moz-extension://*). This is because Firefox restricts add-ons from accessing these pages for security reasons."

Is it possible to disable these restrictions for this specific extension or in general?

I have an extension called Gesturefy that allows you to use mouse gestures to do things like navigate through tabs, perform searches, etc. The problem is that on Mozilla pages, these gestures are not allowed for security reasons, as the developer explains: "Gesturefy does not work on Mozilla related pages like addons.mozilla.org, internal pages like about:addons or other add-on option pages (e.g. moz-extension://*). This is because Firefox restricts add-ons from accessing these pages for security reasons." Is it possible to disable these restrictions for this specific extension or in general?

Giải pháp được chọn

It is not recommended to disable this safety feature as this is because Mozilla pages have special powers (i.e. can access all data/files on your computer like adding troubleshooting information on this forum) what would allow all extensions to access this data.

Extensions do not work on Mozilla websites because content scripts are blocked on several restricted domains that have special permissions to access and modify personal data.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

By design.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It is not recommended to disable this safety feature as this is because Mozilla pages have special powers (i.e. can access all data/files on your computer like adding troubleshooting information on this forum) what would allow all extensions to access this data.

Extensions do not work on Mozilla websites because content scripts are blocked on several restricted domains that have special permissions to access and modify personal data.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.