Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

saved passwords.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My Firefox account and associated passwords were left open on another notebook. I have now changed my Firefox sync login password from a different PC and signed out of other devices. Can a user on the previous PC sign in with a password that is saved in Firefox?

My Firefox account and associated passwords were left open on another notebook. I have now changed my Firefox sync login password from a different PC and signed out of other devices. Can a user on the previous PC sign in with a password that is saved in Firefox?

Giải pháp được chọn

Did you also disconnect that device via the Mozilla Account Settings page ?

They would only be able to reconnect if they know the new password. Note that it is likely that there is still data on that device that was previously downloaded from the Sync server, so if you synced logins then you should be careful and possibly change imported logins.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Did you also disconnect that device via the Mozilla Account Settings page ?

They would only be able to reconnect if they know the new password. Note that it is likely that there is still data on that device that was previously downloaded from the Sync server, so if you synced logins then you should be careful and possibly change imported logins.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.