Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chrome os Linux no app update

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jasonhook244

more options

Whenever I open Firefox on Chrome OS, which I installed via the Linux shell terminal, it says in settings that the browser is managed by my organization. However, I don't have a school account signed in or anything.

Whenever I open Firefox on Chrome OS, which I installed via the Linux shell terminal, it says in settings that the browser is managed by my organization. However, I don't have a school account signed in or anything.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The "organization" in this case is the package manager (eg flatpak) that performs updates.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The "organization" in this case is the package manager (eg flatpak) that performs updates.

Hữu ích?

more options

ok thanks i was just a bit confused

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.