Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why is there no way to delete pinned web pages in the address bar?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I'm using Firefox on a Fedora system. As shown in the picture, the first Firefox Project below the address bar is pinned there. I searched and searched in the settings, but still couldn't find a way to remove it. I didn’t pin this address myself. Firefox on Fedora did it itself. In time, I switched to Firefox on the Windows, and after logging in to the account, it also synced out.

I'm using Firefox on a Fedora system. As shown in the picture, the first Firefox Project below the address bar is pinned there. I searched and searched in the settings, but still couldn't find a way to remove it. I didn’t pin this address myself. Firefox on Fedora did it itself. In time, I switched to Firefox on the Windows, and after logging in to the account, it also synced out.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Top sites appear in the same order as the shortcut tiles in your New Tab page (you can customize them on your New Tab page).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Top sites appear in the same order as the shortcut tiles in your New Tab page (you can customize them on your New Tab page).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.