Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does the browser default to Bing from the home search window. Google is my default.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I have my default browser set as Google. That appears when I press the home icon. However the results are from Bing, which is useless.

I have my default browser set as Google. That appears when I press the home icon. However the results are from Bing, which is useless.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.