Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

YouTube slowdown when loading videos

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I remember having: Panaroma, 2 tab organization and several YouTube addons to enhance my experience like Adblock, unhook, dislike return. And with several tabs as checkpoints for my search but I couldn't separate them and also it lagged a lot when having unloaded tabs. LibreWolf provides a better service maybe you could understand the frustration that Firefox had on me. There's no section for videos.

I remember having: Panaroma, 2 tab organization and several YouTube addons to enhance my experience like Adblock, unhook, dislike return. And with several tabs as checkpoints for my search but I couldn't separate them and also it lagged a lot when having unloaded tabs. LibreWolf provides a better service maybe you could understand the frustration that Firefox had on me. There's no section for videos.