Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Missing bookmarks etc

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
more options

Hello

I have recently had to reload my laptop. Before I did so I synced all my passwords, bookmarks, history etc. When I have reloaded Firefox onto my device all my data is missing. Please can you help as I need all my passwords and bookmarks for work.

Thanks

Charlotte

Hello I have recently had to reload my laptop. Before I did so I synced all my passwords, bookmarks, history etc. When I have reloaded Firefox onto my device all my data is missing. Please can you help as I need all my passwords and bookmarks for work. Thanks Charlotte

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.