Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Each time I download the latest Firefox version, it becomes useless and all previously opened tabs can't open. Why so? The operating system of my MacBook MacOS Monterey version 12.6.7

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

Explain me why Firefox becomes useless when I download a new version

Explain me why Firefox becomes useless when I download a new version

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.