Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs still crash with video playback.

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

For 8 months i am still getting tab crashed messages whenever i try to pause then replay videos. I have sent crash reports and shown them on the help page and get no real answers.

For 8 months i am still getting tab crashed messages whenever i try to pause then replay videos. I have sent crash reports and shown them on the help page and get no real answers.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Update your graphics drivers from the manufacturer's site.

If that doesn't work, you may need to disable hardware acceleration.

Hữu ích?

more options

Thanks for the reply but neither option works.

Hữu ích?

more options

Go to about:crashes in the address bar, submit recent crash reports and share the report IDs here.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.