Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bulk delete logins

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Looking for a way to remove 402 passwords out of 765.

Looking for a way to remove 402 passwords out of 765.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Maybe export the logins to CSV and edit this file. Delete all logins and import the edited CSV file via the about:logins page (Password Manager).

Make sure to keep a backup of logins.json and key4.db.

You need to enable import CSV in the Password Manager (about:logins) via the about:config page as this menu item is currently hidden for performance reasons.

Close and restart Firefox to make the Import menu item appear in the gear menu on the about:logins page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.