Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Visited links no longer changing color

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kbman37

more options

My visited links no longer display in a different color. This started in the past few days, likely caused by the most recent update of Firefox. Going into Color Management and adjusting the settings there had NO effect. This is very frustrating.

My visited links no longer display in a different color. This started in the past few days, likely caused by the most recent update of Firefox. Going into Color Management and adjusting the settings there had NO effect. This is very frustrating.

Giải pháp được chọn

OK, upon further testing, it appears to be website related, not Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

OK, upon further testing, it appears to be website related, not Firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.