Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My bookmarks

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I recently uninstalled Firefox and reinstalled it directly from the microsoft store as it was very slow (probably due to not being updated) and I am sad to see all my bookmarks and important information is gone. Is there any way I can restore it? Thank you in advance.

I recently uninstalled Firefox and reinstalled it directly from the microsoft store as it was very slow (probably due to not being updated) and I am sad to see all my bookmarks and important information is gone. Is there any way I can restore it? Thank you in advance.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The MSIX version from the MS Store keeps its profile in a different place than Firefox from the Mozilla server.


You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).