Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Netflix video quality is stuck at 960x540p

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello! Upon searching on Google, Netflix on Firefox can have a max resolution of 1280x720p. But recently, I noticed while watching on Netflix that the video quality was really poor, so I checked the stream details and saw that the resolution was only at 960x540p.

I have tried to create a new profile in Firefox to see if there would be any changes in the Netflix video quality and there was -- it was 1280x720p on the newly created profile while on my default profile it just remains stuck at 960x540p. I could easily just change my default profile, but it is too much of a hassle for me 'cause I don't want to have to re-download all my extensions and lose my bookmarks. Was wondering why this happened and how I could fix this?

Hello! Upon searching on Google, Netflix on Firefox can have a max resolution of 1280x720p. But recently, I noticed while watching on Netflix that the video quality was really poor, so I checked the stream details and saw that the resolution was only at 960x540p. I have tried to create a new profile in Firefox to see if there would be any changes in the Netflix video quality and there was -- it was 1280x720p on the newly created profile while on my default profile it just remains stuck at 960x540p. I could easily just change my default profile, but it is too much of a hassle for me 'cause I don't want to have to re-download all my extensions and lose my bookmarks. Was wondering why this happened and how I could fix this?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

If you have privacy.resistFingerprinting enabled in about:config then privacy.resistFingerprinting.target_video_res will apply with a default of 480.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

zeroknight said

If you have privacy.resistFingerprinting enabled in about:config then privacy.resistFingerprinting.target_video_res will apply with a default of 480. Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hi! I checked and privacy.resistFingerprinting is disabled, put privacy.resistFingerprinting.target_video_res has a "480" value. Tried to check the resolution as well in Troubleshoot Mode, still no difference.

Hữu ích?

more options

You can toggle DRM off/on to see if that makes Firefox (re)load DRM components.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.