Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The print on the home screen of e-mail os too small and hard to read. How do I fix it?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

mail text size it TOO SMALL

mail text size it TOO SMALL

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You may have accidentally zoomed webpage(s). Reset the page zoom on pages that cause problems.

  • View -> Zoom -> Reset (Ctrl+0/Command+0 (zero))

You can try to zoom this page.

Firefox has a Zoom section in Settings to set the default zoom level for webpages.

  • Settings -> General -> Language and Appearance -> Zoom