Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox command line --search option opens a new window instead of a new tab

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi joshua.delainey

more options

Hi, when using the --search option with firefox in the command line a new window is opened regardless of whether the 'open in new tab instead of new window' option is checked in settings or whether the --new-instance option is added.

Is there a way around this? I'm trying to have a command that would make a search in a new tab of the current instance of Firefox.

Thanks.

Hi, when using the --search option with firefox in the command line a new window is opened regardless of whether the 'open in new tab instead of new window' option is checked in settings or whether the --new-instance option is added. Is there a way around this? I'm trying to have a command that would make a search in a new tab of the current instance of Firefox. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I'm using linux btw

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.