Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Keep or save the setting for never saving a history?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bernd1-1

more options

When I select in Settings>Privacy & Security>History, that a history should never be saved and close the Settings tab, the next time I go to Settings, the option is replaced by the setting, that saves a history according to customisation and there's a check mark to always use the Private Mode. Apparently Firefox doesn't keep or save the setting. I learned from https://support.mozilla.org/de/kb/privater-modus that saving a history according to customisation with the option to always use the Private Mode enabled, is the same as never saving a history, nevertheless it should be possible to keep the setting (as the setting exists). How can I solve the problem?

When I select in Settings>Privacy & Security>History, that a history should never be saved and close the Settings tab, the next time I go to Settings, the option is replaced by the setting, that saves a history according to customisation and there's a check mark to always use the Private Mode. Apparently Firefox doesn't keep or save the setting. I learned from https://support.mozilla.org/de/kb/privater-modus that saving a history according to customisation with the option to always use the Private Mode enabled, is the same as never saving a history, nevertheless it should be possible to keep the setting (as the setting exists). How can I solve the problem?

Giải pháp được chọn

There is no difference between "Never remember history" and "Always use private browsing mode". If one of the checkboxes in custom mode is non-default, it will prefer "Always use private browsing mode". You can reset them by switching from "Always use private browsing mode" to "Remember history" and then to "Never remember history".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

There is no difference between "Never remember history" and "Always use private browsing mode". If one of the checkboxes in custom mode is non-default, it will prefer "Always use private browsing mode". You can reset them by switching from "Always use private browsing mode" to "Remember history" and then to "Never remember history".

Hữu ích?

more options

Quite tricky if someone doesn't know. It would be great if it was changed so that subordinate settings (displayed when it's selected that Firefox remembers a history according to customisation) cannot block superior ones (never remember a history).

Được chỉnh sửa bởi bernd1-1 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.