Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox on MacOS won't load Google sites after waking machine up

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I've been having this issue for several months now. It seems my Firefox on MacOS (Both Monterey and Ventura Intel) can't load any Google sites (google.com, gmail, google meet, etc) after I put the computer to sleep and wake it up again. Only gets fixed after quitting and relaunching firefox.

I've recreated this issue while in "Troubleshooting Mode" with all my addon's disabled, so it is not related to an addon.

This issue might be also happening after some amount of time idle as well, but I've only been able to recreate it by putting the machine to sleep and waking it up the next day.

Is there a way to fix this? or is there a way to get more debug info to help diagnose?

I've been having this issue for several months now. It seems my Firefox on MacOS (Both Monterey and Ventura Intel) can't load any Google sites (google.com, gmail, google meet, etc) after I put the computer to sleep and wake it up again. Only gets fixed after quitting and relaunching firefox. I've recreated this issue while in "Troubleshooting Mode" with all my addon's disabled, so it is not related to an addon. This issue might be also happening after some amount of time idle as well, but I've only been able to recreate it by putting the machine to sleep and waking it up the next day. Is there a way to fix this? or is there a way to get more debug info to help diagnose?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.