Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox build for Windows 7 Pro x 64bit

  • 23 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 111 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi EF80

more options

What Firefox build to use on Win. 7 pro x64bit? Started to get API web GL2 error on Facebook.

Thanks Dave.

What Firefox build to use on Win. 7 pro x64bit? Started to get API web GL2 error on Facebook. Thanks Dave.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

OOOPs sorry I missed that about forcing web GL, I'll try it right now. Dave

Hữu ích?

more options

I don't think that forcing WebGL will work since WebGL 1 appears to be working.

Did you check the about:support page because that is where you will find the answer ?

Hữu ích?

more options

Thanks to you all -SORTED.! I did as zeroknight suggested to alter ' webgl. webgl.force-enabled', it was disabled or something, loading seems to be a bit slow but certainly back up and running and no error.

I'll see how it goes, many thanks, Dave

Hữu ích?

  1. 1
  2. 2
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.