Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open previous windows and tabs not working on firefox v117.0.1

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Hello,

recently i upgraded firefox to version 117.0.1. Soon after that when i close my firefox window and later than open new session, the old tabs do not reopen. This is even when i have "Open previous windows and tabs" option checked in general section of firefox setting. attached is the screenshot for the same. pls help.

Regards,

Hello, recently i upgraded firefox to version 117.0.1. Soon after that when i close my firefox window and later than open new session, the old tabs do not reopen. This is even when i have "Open previous windows and tabs" option checked in general section of firefox setting. attached is the screenshot for the same. pls help. Regards,
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

Thank you for your question. This is something that we are currently looking into and hope to be able to respond to you soon with a more complete answer.