Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Primary Password

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Firefox for MacOS will not accept my new Primary Password - the exact same password that Firefox on my iPhone & iPad did accept! Firefox for MacOS keeps telling me the password is incorrect. I am using MacOS Ventura 13.5.2 & Firefox 117.0.1 (64-bit).

Firefox for MacOS will not accept my new Primary Password - the exact same password that Firefox on my iPhone & iPad did accept! Firefox for MacOS keeps telling me the password is incorrect. I am using MacOS Ventura 13.5.2 & Firefox 117.0.1 (64-bit).

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Make sure that you do not confuse the Primary Password and the password of the Firefox Sync account as both are different and have a different purpose.

The Primary Password is only used locally to encrypt the logins stored in the profile folder and is never part of Sync and each device can have its own PP apart from mobile devices that use OS authentication (face/finger).

Hữu ích?

more options

Dropa said

That means something is wrong with the login and the sync is still using the old password on the other accounts. You need to logoff all devices and retry again. And make sure the email registered is the correct login email otherwise if you loose the verification on the old email to the new email then there nothing more that can be done here.

Dropa, Nothing about Sync was mentioned, only about Primary Password.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.