Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need hotkey to grab a Firefox window ANYWHERE & drag its position on the Mac OS screen?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Is there a hotkey which would allow me to grab a Firefox window ANYWHERE WITHIN THE WINDOW to drag its position on a Mac OS screen?

Otherwise there are only two tiny little areas upper right and upper left to grab the window without making a selection with the mouse.

Is there a hotkey which would allow me to grab a Firefox window ANYWHERE WITHIN THE WINDOW to drag its position on a Mac OS screen? Otherwise there are only two tiny little areas upper right and upper left to grab the window without making a selection with the mouse.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.