Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube Inline Playback fail

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bradfieldmartin26

more options

I am unable to disable the Inline Playback on YouTube when using Firefox ver 115.2.0esr (64-bit).

The Inline Playback is set to : Off

But when hovering the mouse of the thumbnail video it starts playing the video.

Is the another setting to disable Inline Playback when using Firefox?

martinhb

I am unable to disable the Inline Playback on YouTube when using Firefox ver 115.2.0esr (64-bit). The Inline Playback is set to : Off But when hovering the mouse of the thumbnail video it starts playing the video. Is the another setting to disable Inline Playback when using Firefox? martinhb

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That's from a search is a Google tool not a Firefox function. Did you contact youtube support about this playback issue?

Hữu ích?

more options

Disabling the youtube account setting "Inline playback" works for me. It stops thumbnails from showing the full video with the seek bar on hover and instead they only show a short preview animation.

Hữu ích?

more options

The problem is fixable via Firefox about:config

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.