Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Desktop is showing mobile versions of the websites

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ismailtemiz90

more options

My Firefox Desktop browser is showing the mobile versions of some websites.

In another thread, it is suggested to clear cookies to fix this which I did and it does fix it first but it comes back to mobile version again.

I have browsed those websites on Microfot Edge and it displays them as normal with no issues.

Screenshots attahced for websites, hepsiburada.com and temu.com Strangely, both are shopping websites.

Many Thanks in advance.

My Firefox Desktop browser is showing the mobile versions of some websites. In another thread, it is suggested to clear cookies to fix this which I did and it does fix it first but it comes back to mobile version again. I have browsed those websites on Microfot Edge and it displays them as normal with no issues. Screenshots attahced for websites, hepsiburada.com and temu.com Strangely, both are shopping websites. Many Thanks in advance.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Thank you @zeroknight. I found the guilty. It is the Side-View extention and the reviews of it confirms it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

more options

zeroknight said

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Just tried it in Troubleshoot Mode and browsed the websites and no it does not happen in Troubleshoot Mode. What does that mean?

more options

Try disabling your extensions.

more options

Giải pháp được chọn

Thank you @zeroknight. I found the guilty. It is the Side-View extention and the reviews of it confirms it.

Được chỉnh sửa bởi ismailtemiz90 vào