Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why can't I email a link from Firefox 2023?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I do not see anyway to have the capability of emailing a link.

I do not see anyway to have the capability of emailing a link.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
  • Use the menubar by pressing Alt > File (F) > Email Link (E).
  • Right-click on the toolbar, choose "Customize Toolbar...", then look for the "Email Link" item and drag it into the toolbar or overflow menu.