Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

media keys cannot control any websites on linux

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 93 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

i've tried toggling media.hardwaremediakeys off and pressing the media keys to no avail, they don't seem to have any effect when it's enabled or disabled. the keys work on other applications like VLC media player, though! and I can see that the media is being detected from firefox, too, as it appears in media player widgets i have on my plasma desktop. it seems to be only the physical keys that aren't working, because i can press buttons on the widgets to control media playing in firefox.

i've tried toggling ''media.hardwaremediakeys'' off and pressing the media keys to no avail, they don't seem to have any effect when it's enabled or disabled. the keys work on other applications like VLC media player, though! and I can see that the media is being detected from firefox, too, as it appears in media player widgets i have on my plasma desktop. it seems to be ''only'' the physical keys that aren't working, because i can press buttons on the widgets to control media playing in firefox.

Được chỉnh sửa bởi wilr vào

Giải pháp được chọn

aah, i found this document that mentions firefox using KDE Connect to support media controls, and I had uninstalled it at some point. so I reinstalled it, and media keys seem to work smoothly again !!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

aah, i found this document that mentions firefox using KDE Connect to support media controls, and I had uninstalled it at some point. so I reinstalled it, and media keys seem to work smoothly again !!

more options

......

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào