Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

two step authentication

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello....I currently use the two step authentication with one app, but I would like to use the feature in a 2nd authenticator for backup purposes. I can't seem to get the QR code I need in order to do that as I already have an authenticator setup.

Please let me know how to go about setting up the 2nd application.

Thanks

Hello....I currently use the two step authentication with one app, but I would like to use the feature in a 2nd authenticator for backup purposes. I can't seem to get the QR code I need in order to do that as I already have an authenticator setup. Please let me know how to go about setting up the 2nd application. Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You will have to disable and re-enable 2FA to get the QR code and use that to setup both authenticator apps. Note that you can also backup/save the otpauth:// link provided by the QR code. Some apps may provide a way to backup the codes or transfer the code to another device if you get a new device or still have an old device (Google Authenticator can do this).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.