Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Ocasionally closes from inactivity?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I was wondering if anyone knew why I am having this issue. On occasion when I walk away from my computer with Firefox running (usually 20-30 minutes) I come back to find the browser itself has closed, including Private/Incognito tabs. Everything else on my computer has continued to function as per normal, nor has the computer itself seem to have restarted itself. It is only Firefox that this is happening with.

I was wondering if anyone knew why I am having this issue. On occasion when I walk away from my computer with Firefox running (usually 20-30 minutes) I come back to find the browser itself has closed, including Private/Incognito tabs. Everything else on my computer has continued to function as per normal, nor has the computer itself seem to have restarted itself. It is only Firefox that this is happening with.