Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is on all 4 of my destops (Mac OS Ventura 13.2.1)

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jimi

more options

I have a 2020 Mac Mini with Ventura 13.2.1 on it. I have four virtual desktops which are part of the OS. I place various apps on the others like stocks and weather etc. to diminish clutter on screen. Firefox shows up on all 4 of them. I want it on only one desktop. Safari works on only one and doesn't show in the other 3 desktops. I have searched the net but haven't found anything that speaks to this in particular. Thanks for any help with this and I hope it's just a simple setting. Regards, Jim Stephens

I have a 2020 Mac Mini with Ventura 13.2.1 on it. I have four virtual desktops which are part of the OS. I place various apps on the others like stocks and weather etc. to diminish clutter on screen. Firefox shows up on all 4 of them. I want it on only one desktop. Safari works on only one and doesn't show in the other 3 desktops. I have searched the net but haven't found anything that speaks to this in particular. Thanks for any help with this and I hope it's just a simple setting. Regards, Jim Stephens

Giải pháp được chọn

I found how to do it. Go to the Dock and right click the app and choose the setting 'Options' and then Show on All Desktops or This One or another Desktop.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I found how to do it. Go to the Dock and right click the app and choose the setting 'Options' and then Show on All Desktops or This One or another Desktop.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.