Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CSS to show close tab button when mouse hover a tab

 • 1 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Currently I'm using the css from this thread https://support.mozilla.org/en-US/questions/1341968 Now with firefox 113, this no longer works, I'm hoping someone can help me with this.

Currently I'm using the css from this thread [https://support.mozilla.org/en-US/questions/1341968 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1341968] Now with firefox 113, this no longer works, I'm hoping someone can help me with this.

Được chỉnh sửa bởi Testxxxx1234 vào

Giải pháp được chọn

I currently use this code to always hide all close button and show them on hover after a short delay to prevent closing a tab when selecting it.

/* TAB: close button colors on hover */
.tab-close-button:hover {
 background-color: rgba(255,0,0,.7) !important;
 fill: white !important;
}

.tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button {
 display: inline-flex !important;
}

.tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button {
 max-width: 0 !important;
 transition: all 100ms ease-in-out 100ms;
}

/* close button shown on hover */
 .tabbrowser-tab:not([pinned]):hover .tab-close-button {
 max-width: 20px !important;
 transition: all 250ms ease-in-out 800ms;
}

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I currently use this code to always hide all close button and show them on hover after a short delay to prevent closing a tab when selecting it.

/* TAB: close button colors on hover */
.tab-close-button:hover {
 background-color: rgba(255,0,0,.7) !important;
 fill: white !important;
}

.tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button {
 display: inline-flex !important;
}

.tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button {
 max-width: 0 !important;
 transition: all 100ms ease-in-out 100ms;
}

/* close button shown on hover */
 .tabbrowser-tab:not([pinned]):hover .tab-close-button {
 max-width: 20px !important;
 transition: all 250ms ease-in-out 800ms;
}