Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to add more than one site (an array of sites) to the Cookies and Site Data Exceptions? If yes, how?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Looking for a way to add about 50 sites to the list of exceptions Firefox->Preferences->Privacy & Security->Cookies and Site data [article on managing cookies and site data doesn't suggest it is possible.] Any help is much appreciated:)

Looking for a way to add about 50 sites to the list of exceptions Firefox->Preferences->Privacy & Security->Cookies and Site data [[https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox|Current article on managing cookies and site data doesn't suggest it is possible.]] Any help is much appreciated:)