Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

network.dnsCacheExpiration is ignored when using DNS over HTTPS

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

When DNS over HTTPS is not enabled in Firefox and I set network.dnsCacheExpiration to 600 seconds, evidence from about:networking#dns shows that the minimum DNS cache expiration time is indeed 600 seconds. However, when I enable DNS over HTTPS and set network.dnsCacheExpiration to 600 seconds, the network.dnsCacheExpiration setting seems to be ignored. New DNS cache entries are able to have far less than 600 seconds to expiry. Why is network.dnsCacheExpiration ignored when DNS over HTTPS is enabled? Could this be a bug in Firefox?

When DNS over HTTPS is not enabled in Firefox and I set network.dnsCacheExpiration to 600 seconds, evidence from about:networking#dns shows that the minimum DNS cache expiration time is indeed 600 seconds. However, when I enable DNS over HTTPS and set network.dnsCacheExpiration to 600 seconds, the network.dnsCacheExpiration setting seems to be ignored. New DNS cache entries are able to have far less than 600 seconds to expiry. Why is network.dnsCacheExpiration ignored when DNS over HTTPS is enabled? Could this be a bug in Firefox?