Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox using all my memory

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Looking at my Task manager, when I open Firefox it started opening multiple "Firefox" apps every few seconds until eventually about 85% of my memory is used up (Total of 16MB) If I close some of them I get the usage down to 10% but then it starts opening up more apps all over again. I only have the start page, Google, open! I can't use Firefox like this how can I get it to start normally?

Looking at my Task manager, when I open Firefox it started opening multiple "Firefox" apps every few seconds until eventually about 85% of my memory is used up (Total of 16MB) If I close some of them I get the usage down to 10% but then it starts opening up more apps all over again. I only have the start page, Google, open! I can't use Firefox like this how can I get it to start normally?
Đính kèm ảnh chụp màn hình