Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Only on FX: id="adv" 'hides' the element

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hillbilly

more options

This appears to be confined to FX. (FX 110.0.1 (64-bit) on Linux) Elements like input or output are hidden if id the ID is set as "adv". What is going on - is this a gotcha? Easy workaround of course but that's not the point.

<meta name="description" content="test"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta charset="UTF-8"> <title>test adv</title>

xxxx<input id="adv">yyyy
xxxx<input id="anyOtherID">yyyy

This appears to be confined to FX. (FX 110.0.1 (64-bit) on Linux) Elements like input or output are hidden if id the ID is set as "adv". What is going on - is this a gotcha? Easy workaround of course but that's not the point. <!DOCTYPE html> <html lang="en-GB"> <meta name="description" content="test"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta charset="UTF-8"> <title>test adv</title> <body> <div> xxxx<input id="adv"></input>yyyy <!-- hidden--> </div> <div> xxxx<input id="anyOtherID"></input>yyyy <!-- not hidden --> </div> </body> </html>

Giải pháp được chọn

It looks like the ad blocking add-on is doing it. Do you have uBlock Origin or Adblock+?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It looks like the ad blocking add-on is doing it. Do you have uBlock Origin or Adblock+?

more options

Quite right. Never would have guessed. Using AdBlocker. That really does seem to be a gotcha good for screwing up sites.