Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 109.0 on Linux Video Playback

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1065 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The latest Firefox update appears to break video playback on Linux. I am having issues playing video on Twitter, Facebook, and Locals. YouTube video still plays. I have not enabled any new ad blocking and have also not changed any settings. Looking at the Troubleshooting Information in Firefox reveals nothing that is suspect.

The latest Firefox update appears to break video playback on Linux. I am having issues playing video on Twitter, Facebook, and Locals. YouTube video still plays. I have not enabled any new ad blocking and have also not changed any settings. Looking at the Troubleshooting Information in Firefox reveals nothing that is suspect.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Let me boot to openSUSE. I don't do Facebook, but can you provide links to other videos not playing for you? What OS? What Desktop? X11 or Wayland?

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed.

more options

Thank you for the help. That was it.

more options

YouTube has a lot of formats available and Firefox can fallback to a codec your OS supports, but other websites may only offer a limited set of formats and can fail.