Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change the black colour of Firefox and add-ons' menus, dropdowns to white?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Using online recommendations I was able to force the general theme to white, however individual segments of the FF UI still retain black (see the images). I want to whiten them too. I saw a heap of color related settings in about:config. I set one of them, layout.css.prefers-color-scheme.content-override, to 1 but that had no effect on the appearance of the said elements.

Using online recommendations I was able to force the general theme to white, however individual segments of the FF UI still retain black (see the images). I want to whiten them too. I saw a heap of color related settings in about:config. I set one of them, ''layout.css.prefers-color-scheme.content-override'', to 1 but that had no effect on the appearance of the said elements.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can look at a theme that has dark text on the tabs (toolbars) if you currently use a theme with light text to prevent Firefox from using a dark background.

You can check the Website Appearance setting.

  • Settings -> General -> Language and Appearance -> Website Appearance