Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

printing from within the browser

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I am on Win 11 Pro laptop, when I try and print from within your browser, It shows a preview, on the right I get to choose the printer, Copies etc. and if I press Print I get a Blank page. This has been happening for some time. Regardless if the Print is initiated from within the Web page or if I use the burger button and print. If within the UI I select Print using the system dialogue... its works ok

Its fine with any other browser, Google / Edge I prefer Firefox but as it stands its a pain in the backside because of this If I save to PDF and print the PDF from file its fine If I print from Word / excel its fine

I have cleared the print settings from Help > More trouble shooting information

I am on Win 11 Pro laptop, when I try and print from within your browser, It shows a preview, on the right I get to choose the printer, Copies etc. and if I press Print I get a Blank page. This has been happening for some time. Regardless if the Print is initiated from within the Web page or if I use the burger button and print. If within the UI I select Print using the system dialogue... its works ok Its fine with any other browser, Google / Edge I prefer Firefox but as it stands its a pain in the backside because of this If I save to PDF and print the PDF from file its fine If I print from Word / excel its fine I have cleared the print settings from Help > More trouble shooting information
Đính kèm ảnh chụp màn hình