Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost passwords after update

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

My firefox updated and all of my passwords are gone and I am logged out of all accounts. How can I recover them. None of my other saved mozilla profiles (in about:profiles) had the missing password data.

I have key and logins.json folders on my computer and I have most of my saved passwords on a mozilla firefox account on my ipad. It's the same login profile but they are not sync'd and I am afraid sync-ing will delete the passwords.

How can I get the json passwords or the ipad passwords onto my most updated version of firefox?

My firefox updated and all of my passwords are gone and I am logged out of all accounts. How can I recover them. None of my other saved mozilla profiles (in about:profiles) had the missing password data. I have key and logins.json folders on my computer and I have most of my saved passwords on a mozilla firefox account on my ipad. It's the same login profile but they are not sync'd and I am afraid sync-ing will delete the passwords. How can I get the json passwords or the ipad passwords onto my most updated version of firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.