Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get rid of the clicking and little "sticks" that start to block up the window where I want to write a place to ask a question?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mfbgarza

more options

I am trying to block out the new little "stick marks" that post while I try to log on to a site that that I need to "google" and log on to. I tried to sign out of all the "outside sites" that want to log on, but there are sites that I need to log on to and have done this in the past. I usually go to these sites because they are important to my transacting business, accessing my bank, places I pay my bills, etc. If I want to get to these and order or pay a bill, I have to unblock each one of them??? How do I do that? If a credit company wants to contact me, they cannot do this even if we have contacted each other previously? Really?

How do I undo this already-marked system and get out of it? As you can guess, I am old and not up with the times. Please simplify your answers so a not-technical person can understand it.

I am trying to block out the new little "stick marks" that post while I try to log on to a site that that I need to "google" and log on to. I tried to sign out of all the "outside sites" that want to log on, but there are sites that I need to log on to and have done this in the past. I usually go to these sites because they are important to my transacting business, accessing my bank, places I pay my bills, etc. If I want to get to these and order or pay a bill, I have to unblock each one of them??? How do I do that? If a credit company wants to contact me, they cannot do this even if we have contacted each other previously? Really? How do I undo this already-marked system and get out of it? As you can guess, I am old and not up with the times. Please simplify your answers so a not-technical person can understand it.

Giải pháp được chọn

This was not my question. I did not delete it when I wrote my question.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This was not my question. I did not delete it when I wrote my question.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.