Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Exceptions Sync

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I have activated Firefox Sync and "delete cookies on close" and I have noticed that the URLs I have set up exceptions for do not sync across my devices, thus having to re-enter them on every device.

Is this by design or can I do something about it?

Thanks for any help

Hello, I have activated Firefox Sync and "delete cookies on close" and I have noticed that the URLs I have set up exceptions for do not sync across my devices, thus having to re-enter them on every device. Is this by design or can I do something about it? Thanks for any help

Giải pháp được chọn

Yes, this is by design, exceptions are not part of the data that can be synced. You could possibly transfer permissions.sqlite

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, this is by design, exceptions are not part of the data that can be synced. You could possibly transfer permissions.sqlite