Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Keep getting pop up from this site https://ssum-sec.casalemedia.com/ for an AOL login. How can I remove or block it?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 134 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi justin.spitzer

more options

I keep getting a pop-up from this site to log in to AOL from an old email I have. How do I block this? -- Thanks.

I keep getting a pop-up from this site to log in to AOL from an old email I have. How do I block this? -- Thanks.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi, just discovered that it is coming from Thunderbird, not Firefox. I'll repost over there. Thanks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

the System Details shows a user agent with some extras appended (Herring/97.1.8830.31), so you may have an extension that is causing this issue or are infected by malware.

  • User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0 Herring/97.1.8830.31

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window
more options

Giải pháp được chọn

Hi, just discovered that it is coming from Thunderbird, not Firefox. I'll repost over there. Thanks.