Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes when I attempt to download or upload a file

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 132 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Whenever a website prompts for me to upload or download a file and I except Firefox crashes, quitting in its entirety. This still occurs in "Troubleshoot" mode so I assume it is not any of my extensions. Here is a crash report from when this occurred if it helps. Another odd observation I made is that I am able to upload a file if I use a "drag-and-drop" feature on a website.

Whenever a website prompts for me to upload or download a file and I except Firefox crashes, quitting in its entirety. This still occurs in "Troubleshoot" mode so I assume it is not any of my extensions. [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/df84d9b3-c3a0-4b1e-9bf4-90ba30221212 Here] is a crash report from when this occurred if it helps. Another odd observation I made is that I am able to upload a file if I use a "drag-and-drop" feature on a website.

Giải pháp được chọn

Try Firefox from Mozilla and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Just download, unzip, and run firefox-bin.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Sorry I should add, I am using Firefox 107 and Ubuntu 22.04.1 LTS

more options

Giải pháp được chọn

Try Firefox from Mozilla and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Just download, unzip, and run firefox-bin.