Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't edit saved credit card info

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

Attempting to edit currently saved credit card information does not work.

Steps to reproduce: Navigate to "Privacy & Security" in Settings (about:preferences#privacy) Scroll down to "Forms and Autofill" Click "Saved Credit Cards..." button Click on saved credit card info to select a card -Observe: Selected line item highlights blue Click "Edit..." button

Result: Nothing happens. "Edit..." button darkens and lightens to show that the UI element is active, it just doesn't produce any result. Selected credit card line item highlight changes from blue to grey. Clicking "Edit..." button again does nothing. User cannot edit saved credit card info. "Add..." button presents a new modal when clicked, but "Edit..." has no result.

Attempting to edit currently saved credit card information does not work. Steps to reproduce: Navigate to "Privacy & Security" in Settings (about:preferences#privacy) Scroll down to "Forms and Autofill" Click "Saved Credit Cards..." button Click on saved credit card info to select a card -Observe: Selected line item highlights blue Click "Edit..." button Result: Nothing happens. "Edit..." button darkens and lightens to show that the UI element is active, it just doesn't produce any result. Selected credit card line item highlight changes from blue to grey. Clicking "Edit..." button again does nothing. User cannot edit saved credit card info. "Add..." button presents a new modal when clicked, but "Edit..." has no result.
Đính kèm ảnh chụp màn hình